Startsida

Om mig

Textarkiv

Pågående forskning

Läs om – och köp en bok

En français

Skriv eller ring mig

Länkar till fränder
CURRICULUM VITAE

Martin Kylhammar
född 12 jan. 1954


Jag har disponerat min CV i åtta avdelningar. Här kan du få en överblick över min verksamhet främst som forskare, handledare, vetenskapsplanerare och publicist – allt i kronologisk ordning. Vill du däremot veta vad jag har skrivit går du till länken Mitt skriftställarskap.

ANSTÄLLNINGAR

 • 1979–1986 Universitetsadjunkt i Litteraturvetenskap vid Linköpings universitet.
 • 1982–1985 Forskningsassistent vid Tema T.
 • 1986–1992 Universitetsadjunkt med vardera hälften av tjänsten förlagd till Litteraturvetenskap respektive tema T.
 • 1992–1999 Universitetslektor i Litteraturvetenskap, Linköpings universitet, varav hälften forskartjänst vid Tema T.
 • 1996–1999 tf Professor Tema T.
 • 1996–2002 Chefsredaktör för Tvärsnitt, Vetenskapsrådets tidskrift för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.
 • 1999–2006 Professor Tema Kommunikation (tema K), Linköpings universitet.
 • 2001–2003 Vetenskaplig medredaktör för Dagens forskning: Tidning för vetenskap och kultur, teknik och samhälle.
 • 2007- Professor Tema Kultur och samhälle (tema Q), Linköpings universitet.
 • 2020- Gästprofessor, förste innehavare av stolen Boréalisme, vid Sorbonne, Paris IV

PRISER OCH UTMÄRKELSER

 • Pris Svenska Akademiens och Musikaliska Akademiens för avhandlingen 1986.
 • Den tidlöse modernisten nomineras år 2005 till utmärkelsen Årets bok i svensk historia.
 • År 2010 tilldelar Svenska Akademien mig det Doblougska priset för min litteraturhistoriska forskning.
 • År 2007- Rankad som nummer ett i den norska bibliometrin över LiUs forskare vid Filosofisk fakultet.
 • År 2013 tilldelar Samfundet De Nio mig John Landquists Pris för mitt essayistiska författarskap.
 • År 2015 tilldelas jag Rolf Wirténs Kulturpris för mitt essäistiska författarskap och för mitt engagemang i den tredje uppgiften.
 • År 2017 erhåller jag Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band för "förtjänstfulla insatser inom litteraturvetenskapen".
 • År 2020 tilldelas jag Birger Schöldströms pris för min litteratur-och personhistoriska forskning av Svenska Akademien.

EXAMINA

 • 1976 Fil kand Linköpings universitet (Litteraturhistoria, Historia, Idé– och lärdomshistoria).
 • 1985 Fil dr Linköpings universitet vid tema Teknik och social förändring (tema T).
 • 1989 Docent vid sektionen för temaorienterad forskning, Linköpings universitet.

FORSKNINGSLEDNING

 • 1982–1985 Forskare inom projektet Maskinen och humanisten (Riksbankens Jubileumsfond).
 • 1988–1990 Forskningsledare för projektet Teknik och moral (FRN, HSFR).
 • 1986–1999 Forskare inom projektet Det teknologiska samhället (Tema T och externa anslag).
 • 1996–1999 Forskningsledare för Tema Ts kulturvetenskapliga forskningsprogram Teknik och kultur (ca 15 seniora forskare och doktorander).
 • 1996 Huvudförfattare till det nordiska forskningsprogrammet ”Nordisk litteratur och livssyn” (även version på engelska), Nordiska ministerrådet.
 • 1997–2001 Initiativtagare till HSFR: s symposium ”Dygder som duger” och HSFR:s essäpristävlingar 1997 ("Dygder") och 1998 ("Candide eller Pangloss: Med vems ögon betraktar vi samtiden?"), jurymedlem.
 • Handleder för närvarande 4 doktorander, tidigare har tolv disputerat, bihandledare för två disputerade och har handlett hundratalet uppsatser inom grundutbildningen.
 • Utredare och medlem av ett flertal utredningar av den Filosofiska fakultetens utveckling och framtid vid Linköpings universitet.
 • 1999–2009 Forskningsledare för projektet "Kommunikation, kunskap, makt: Ett tema i debatten om Kommunikationssamhällets framtid" (VINNOVA, Banverket, Stiftelsen Övralid, Wallenbergstiftelsen, Johnsonstiftelsen m fl finansiärer). Projektet resulterar i tio doktorsavhandlingar, tre antologier, en monografi av mig och en rad uppsatser, artiklar och föredrag.
 • 2002–2005 Forskningsledare för projektet Frigörare. Moderna svenska samhällsdrömmar (Johnsonstiftelsen) .
 • 2002- Forskningsledare för doktorandstolen "The Heidenstam chair" (inrättad på initiativ av Stiftelsen Övralid, finansierad av densamma tillsammans med Linköpings universitet).
 • 2008- Forskningsledare i programmet Kulturarv, historiebruk och modernitet vid Tema Q.
 • 2020-21 Gästprofessor i forskningsprogrammet Boréalisme vid Sorbonne, Paris IV

DOKTORANDER

Jag har som huvudhandledare följt 20 doktorander till disputation:

Jonas Anshelm (professor), Annika Alzén (universitetslektor), Michael Godhe (universitetslektor), Sylvain Briens (professor Paris), Jonas Johansson (gymnasielektor),  Emma Eldelin (docent, universitetslektor), Lena Ewertsson (avliden), Sofia Seifarth (forskningschef Arbetets museum), Kristoffer Holt (universitetslektor), Maria Mattus (universitetslektor), Andreas Nyblom (docent, universitetslektor), Egle Rindzeviciute (docent), Johan Jarlbrink (universitetslektor), Johan Wänström (universitetslektor), Gustav Källstrand (forskningsintendent Nobelmuseet), Erik Pettersson (historiker och författare), Svante Landgraf (lärare i litteraturvetenskap), Gustaf Marcus (forskarassistent), Raphaêlle Jamet (forskare Paris) och Matilda Torstensson Wulf (konsult). Biträdande handledare var jag bl a till  Martin Fredriksson. Om dessa forskare och deras avhandlingar kan du läsa mer via länken Doktorer. Deras arbeten har merendels utförts inom de ovan nämnda forskningsprogrammen och analyserar på problemorienterande sätt kulturella aspekter av moderniseringen.


FÖRTROENDEUPPDRAG (ex.)

 • 1980–1982 Ledamot av Temarådet, Linköpings universitet.
 • 1989 Rektor för FRN: s Sommarakademi ”Det svenska kulturarvet”.
 • 1993–1996 Studierektor i Litteraturvetenskap vid Linköpings universitet.
 • 1996–2001 Ledamot i HSFR: s informationsutskott.
 • 1996–1999 Ledamot av styrgruppen för forskarutbildningen Natur– Teknik– Samhälle, Tema T och V.
 • 1996–1998 vice Tema T–ansvarig och Tema T–nämndsordförande.
 • 1989–1996 Ledamot av juryn för Tage Danielssonpriset.
 • 1998– Ledamot av Stiftelsen Övralids styrelse.
 • 1998–1999 Studierektor för tema Ts forskarutbildning.
 • 1998–2001 Ledamot av Temas Forskarutbildningskommitté.
 • 2000 Ansvarig för Humanistdygnet i Linköping.
 • 2002–2006 Temaansvarig Tema K.
 • 2002–2006 Ledamot i Styrelsen för Centrum för människa, teknik och samhälle.
 • 2002 Ansvarig för Humanistdygnet i Linköping.
 • 2002–2008 Ledamot i Svenska Humanistiska Förbundets styrelse.
 • 2003- Invald i Sällskapet Idun.
 • 2004 Ansvarig för Humanistdygnet i Linköping.
 • 2004 Hedersledamot i Rotary för mina folkbildande insatser.
 • 2005- Invald ledamot i Kungliga samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia.
 • 2006 Ansvarig för Humanistdygnet i Linköping.
 • 2007- Ledamot av Institutionsstyrelsen ISAK.
 • 2007- Invald ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien.
 • 2009- Ledamot av KVA:s stipendiekommitté.
 • 2009- Letterstedska författar- och översättarpriserna, KVA.
 • 2009- Ordförande Stiftelsen Övralids pris till Kate Bangs minne
 • 2011- Ledamot Stiftelsen Selma Lagerlöfs prisnämnd.
 • 2013- Ledamot av styrelsen för Tage Swahns stiftelse för undervisning och forskning.
 • 2015-2019 Forskarstudierektor Tema Q.

 
FAKULTETSOPPONENT, SAKKUNNIG

 • 1992 Fakultetsopponent på Bo Olléns avhandling Heidenstam som barnboksförfattare: Om svenskarna och deras hövdingar (Litteraturvetenskap, Stockholm).
 • 1994 Betygsnämndsledamot för Gudmund Fröbergs avhandling Inifrån det svenska: Studier i Heidenstams roman Folke Filbyter (Litteraturvetenskap, Stockholm).
 • 1994 Betygsnämndsledamot för Johan hedréns avhandling Miljöpolitikens natur (Tema Vatten, Linköping).
 • 1996 Sakkunnig Riksbankens Jubileumsfond.
 • 1997 Sakkunnig Riksbankens Jubileumsfond.
 • 1997 Sakkunnig vid tillsättande av lektorat vid tema Vatten, Linköping.
 • 1997 Sakkunnig vid tillsättande av lektorat i Idéhistoria vid Södertörns högskola.
 • 1997 Betygsnämndsledamot för Ulrika Graningers avhandling Från osynligt till synligt: Bakteriologins etablering i sekelskiftets svenska medicin (Tema Hälsa, Linköping).
 • 1998 Betygsnämndsledamot för Carl Holmbergs avhandling Längtan till landet: Civilisationskritik och framtidsvisioner i 1970– talets regionalpolitiska debatt (Historia, Göteborgs universitet)
 • 1998 Sakkunnig Riksbankens Jubileumsfond.
 • 1999 Sakkunnig vid tillsättande av lektorat i Idéhistoria vid Södertörns högskola.
 • 1999 Betygsnämndsledamot för Rikard Erikssons avhandling Psykoteknik: Kulturell fabricering av personlig identitet (Tema H, Linköpings universitet).
 • 2000 Betygsnämndsledamot för Ann–Sofie Bakshis avhandling Tilltro och misstanke: Genteknik och fosterdiagnostik i det offentliga samtalet (Tema K, Linköpings universitet).
 • 2001 Betygsnämndsledamot för Åsa Kroons avhandling Debattens dynamik: Hur budskap och betydelser förvandlas i mediadebatter (Tema K, Linköpings universitet).
 • 2001 Betygsnämndsledamot för Lena Ewertssons avhandling The Triump of Technology Over Politics? (tema T, Linköpings universitet).
 • 2001 Betygsnämndsledamot för Christian Svenssons avhandling Samtal, deltagande och demokrati i svenska TV– debattprogram (Tema K, Linköpings universitet).
 • 2001 Förste fakultetsopponent på John Brumos avhandling Modernitet og historisitet i norske 1930– tallsromaner (Litteraturvetenskap Trondheim Norges teknisk– naturvitenskapelige universitet).
 • 2002 Betygsnämndsledamot för Maria Arvidssons avhandling När arbetet blev farligt: Arbetarskyddet och det medicinska tänkandet 1884–1919 (Tema H, Linköpings universitet).
 • 2002 Betygsnämndsledamot för Eva Åhrén Snickares avhandling Döden, kroppen och moderniteten (Tema H, Linköpings universitet).
 • 2002 Sakkunnig vid tillsättande av två lektorat i idéhistoria vid Göteborgs universitet, inklusive prövning av fyra sökandens professorskompetens.
 • 2002 Sakkunnig och positiv prövning av Bo Lindbergs anställning som professor i idéhistoria, Göteborgs universitet.
 • 2003 Fakultetsopponent på Sylvain Briens avhandling Ingénieurs lyriques: Train, téléphone et génie littéraire suèdois. Vol 1– 2, Sorbonne IV, Paris. Disputation och opposition på franska (se länken En français).
 • 2003 Fakultetsopponent på Dan Landmarks avhandling Vi civilisationens ljusbärare – orientaliska mönster i den sena 1800–talets svenska litteratur och kultur, (Litteraturvetenskap Örebro universitet).
 • 2003 Betygsnämndsledamot för Bodil Axelsson Meningsfulla förflutenheter: Traditionalisering och teatralisering i en klosterruin ((Tema K, Linköpings universitet).
 • 2004  Betygsnämndsledamot för Christer Lindblom I väntan på tandvård: Hur tandrötan blev politik (Tema H, Linköpings universitet).
 • 2005 Betygsnämndsledamot för Kent Ehliasson Framtidsstudier i stora organisationers långsiktiga planering: Analysmodell och fallstudier (Tema T, Linköpings universitet)
 • 2005 Sakkunnig vid prövning av Mats Andréns ansökan om att befordras till professor i Idé– och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet (2005)
 • 2005 Fakultetsopponent på Ingmar Lundkvist avhandling Kulturprosten: Torsten Fogelqvist som DN– publicist och folkbildare, idé– och lärdomshistoria (Idéhistoria, Lunds universitet).
 • 2006 Sakkunnig Vetenskapsrådets publiceringsutskott.
 • 2007 Betygsnämndsledamot för Ingemar Lindaräng Helgonbruk i moderniseringstider (Tema Q, Linköpings universitet).
 • 2007 Betygsnämndsledamot för Tobias Harding Nationalising Culture (Tema Q, Linköpings universitet).
 • 2008 Betygsnämndsledamot  för Magnus Hultén Naturens kanon: Formering och förändring av innehållet i folkskolans och grundskolans naturvetenskap 1842–2007 (Pedagogik, Stockholms universitet).
 • 2008 Opponent på Anne Roovere Sonjas väg till erkännande 
- en studie om mottagandet av Sonja Åkesson genom ett halvsekel (Skandinavistika, Tartu universitet).
 • 2009 Svenska Akademiens externe sakkunnige gällande akademiforskartjänst i Litteraturvetenskap.
 • 2009 Kungl. Vetenskapsakademien sakkunnig stipendierna i Humaniora.
 • 2009 Fakultetsopponent vid Sylvain Briens habilitation vid Sorbonne, Paris IV. Disputation och opposition på franska.
 • 2010 Betygsnämnd Simon Larsson Inteliigensaristokrater och arkivmartyrer.
 • 2010 Medlem i panelen som utvärderar den humanistiskt-samhällsvetenskapliga forskningen vid Örebro universitet.
 • 2011 Betygsnämnd Förpackningens förvandlingar IKK, Linköpings universitet).
 • 2011 Sakkunnig vid prövningen av Anders Burmans docentansökan i idéhistoria.
 • 2012 Pree-review-uppdrag i Sverige och Frankrike
 • 2013 Sakkunnig vid prövningen av Sara Kärrholms docentansökan i Litteraturvetenskap
 • 2013 Fakultetsopponent vid Julia Nordblad Jämlikhetens villkor: Demos, imperium och pedagogik i Bretagne, Tunisien, Tornedalen och Lappmarken 1880-1925 (Idéhistoria, Göteborgs universitet).
 • 2017 Betygsnämnd Karl Berglund, Mordets marknad, Uppsala universitet.
 • 2018- Ansvarig för Övralidsstipendierna samt ordförande i juryn.
 • 2019 Utvärderare av Centrum för vetenskapshistoria, KVA.
 • 2021 Fakultetsopponent Sorbonne för Raphaëlle Jamets Pourquoi faire groupe?: Stratégies, créations et réflexion dans l'œuvre réticulaire d'Asger Jorn

 

INTERNATIONELLT (mina franska böcker och artiklar, se länken En français)

 • 1990 UHÄ– utredare med stationering i Paris med uppdrag att föreslå nya vägar att utöka det svensk– franska vetenskapsutbytet inom humaniora och samhällsvetenskap. Sedan dess årlig gäst vid Sorbonne, och med goda kontakter med fransk skandinavistik i synmnerhet och med den europeiska i allmänhet, bl a genom mitt forskningsprojekt "Bilden av Sverige i fransk skandinavistik". Se min essä Franska intryck i Ord i rättan tid (2005) och det regelbundet återkommande internationella Stockholms skandinavistsymposium (RJ och SI).
 • 1996 Nordisk forskningspolitisk råds arbetsgrupp "Norden och Europa – ett nordiskt forskningsprogram”.
 • 1998 Utvärderare av Senter for Teknologi og menneskelige verdier (Technology and Culture) vid Oslo Universitet, uppdrag av Rektor för UiO.
 • 2003 Inledningstalare vid symposiet Modernitet og metode, Oslo universitet.
 • 2004 Inledningstalare vid symposiet Modernitetens to ansigter, Roskilde universitetscenter.
 • 2006 Föredraget "Le deuxième âge de grandeur de la Suède" på symposiet Les chemins du Nord, Université Marc Bloch, Strasbourg.
 • 2007 Föredraget "Två moderna genombrott" vid Georg Brandes skole, Köpenhamns universitet, symposium om modernitet.
 • 2007 Föredraget "L´idée de l´Europe dans la littérature suédoise moderne: 'Folkhem' (Foyer du peuple) ou 'Världsstat' (Etat mondial)" på symposiet Capital culturelle vid Marc Bloch-universitetet i Strasbourg.
 • 2009 Fakultetsopponent Sorbonne på Sylvain Briens "Paris, laboratoire de la modernité".
 • 2010 Föredrag Sorbonne Le moderniste intemporel.
 • 2010 Föredrag Sorbonne Réflexions culturelles sur la Suède et l´Europe.
 • 2010 Inledningsföreläsning Strasbourg 17e Conférence internationale August Strindberg "Strindberg et la ville".
 • 2010 Föredraget "Une culture d´innovation: La dimension culturelle du modèle scandinave" som en del i chefsutbildningen inom företaget Suez environnement.
 • 2011 Föreläsningar på Sorbonne; "Le moderniste intemporel" och "Strindberg: Moderniste?".
 • 2012 Föreläsningen "Les prix Nobel de la littérature et les médias suédois" på symposiet "Le prix Nobel de littérature" på Sorbonne.
 • 2012 Föreläsningen "Le factoïde - un élément de pouvoir dans la communication interculturelle" på Sorbonne.
 • 2012 Föreläsningen Strindberg: "Inventeur et critique de la civilisation moderne" på symposiet Strindberg - en héritage, Sorbonne.
 • 2012 Föreläsningen "L'âge d'or de la littérature suédoise: Heidenstam, la décennie 1890 et le programme de joie de vivre" på Sorbonne.
 • Sakkunnig forskaranställningar vid Institut Universitaire de France.
 • 2013 Föreläsningen "Le modèle suédois du folkhem comme utopie européenne" på symposiet Le Prix Nobel à l'Union Européenne, Sorbonne.
 • 2013 Inledningsföreläsningen till Un automne nordique en Sorbonne, "Le modèle culturel nordique".
 • 2014 Inledningsanförande på symposiet Médiations interculturelles, tajectoires et circulations entre la France et la Suède de 1945 à nos jours med föredraget "Création des modèles", Stockholms universitet.
 • 2014 Föreläsningen "Littérature et écologie" på symposiet La face Nord du modèle nordique, Sorbonne.
 • 2014 Föreläsningen "Les écrivains suèdois et l'écologie : de Madame Nordenflycht à Kerstin Ekman", på symposiet Linné et la nature vue du Nord, Université Lumière Lyon.
 • 2014 Föreläsningen "Citoyens du monde visionnaires : Lorsque les écrivains suèdois rêvent d'une société meilleure comme modèle européen" på symposiet Valores y sociedad, Segovia.
 • 2014 Föreläsningen "The Nordic Model – a literary invention?" på konferensen French-Nordic symposium i Paris.
 • 2015 Föreläsningen "Une affaire classée : L'écrivain Verner von Heidenstam contre l'attaché culturel nazi Paul Grassmann" på Colloque international Réseaux littéraire et artistiques på Paris-Sorbonne .
 • 2015 Föreläsningen "Écrire le monde, de Verner von Heidenstam à Jonas Hassen Khemeri et Tomas Tranströmer", Semaine nordique Paris-Sorbonne.
 • 2015 Föreläsningen "La Suède, une invention française", Semaine nordique Paris-Sorbonne.
 • 2015 "Berzelius, the great chemist and researcher", opening address på KVAs jubileumssymposium The digital body and a digital world, Linköpings universitet.
 • 2015 Ledamot av Comité de Sélection, Université Paris-Sorbonne.
 • 2015 Föreläsningen "L´écrivain comme marque : Études de célébrités – August Strindberg et Verner von Heidenstam", Sorbonne.
 • 2015 Föreläsningen "Le Nord et l'Europe comme utopies – rencontre imaginaire entre les écrivains suédois et les voyagerurs franais à Trelleborg", Sorbonne.
 • 2015 Föreläsningen "Poétocratie : Les écrivains suédois à l'anant-garde de la politique", Sorbonne.
 • 2016 Föreläsningen "La construction des modèles sociaux nordiques : concepts, histoire er représentations", EHESS Paris.
 • 2017 Föreläsning på konferensen Nordiques noir, "Poétocratie – Le nordic Noir et la critique du modèle suédois", Paris-Sorbonne.
 • 2017 Föreläsare på konferensen La literatura puede unir Europa? på Menorca.
 • 2017 Föreläsning på Sorbonne "August Strindberg, Verner von Heidenstam et le joie de vivre"
 • 2018 Föreläsning på Sorbonne "Rencontres imaginaire à Trelleborg : La Suède une invention française, le monde une invention suédoise"
 • 2018 Föreläsning på Sorbonne, "Les prix Nobel et les médias"
 • 2018 Föreläsning på Sorbonne "Boréalisme et questions historiographique"
 • 2019 Föreläsning på Sorbonne "Mythes et récits français du modèle suédois"
 
SYMPOSIEARRANGÖR (ex.)
 • 2000 Forskningen och det offentliga samtalet i Sverige. Tvärsnitt 20 år.
 • 2000 Det goda samtalet: Linköpings Humanistdygn.
 • 2000 En kväll med Heidenstam. Övralidsstiftelsens symposium om Heidenstam och sekelskiftets Sverige.
 • 2000-2003 Initiativtagare och ansvarig för Temas Klassikerserie.
 • 2003 Sverige i Europa: Svensk kultur sedd utifrån. Stockholms skandinavistsymposium. Ett internationellt symposium med deltagare från en rad europeiska länder, finansierat av RJ och Svenska institutet.
 • 2002 Möten: Krockar, kärlekar och konstigheter. Linköpings Humanistdygn.
 • 2003 Heidenstam, Birgitta och vår tid. Övralidsstiftelsens symposium om Heidenstam och sekelskiftets Sverige.
 • 2003 Litteraturens bruk – och missbruk. Övralidsstiftelsens symposium.
 • 2004 Kroppen. Linköpings Humanistdygn.
 • 2006 Påhittat och påvisat. Övralidsstiftelsens symposium om Heidenstam och sekelskiftets Sverige.
 • 2006 Hur nordiskt är Baltikum? Stockholms skandinavistsymposium. Ett internationellt symposium med deltagare från en rad europeiska länder, finansierat av RJ och Svenska institutet.
 • 2006 Makt och vanmakt. Linköpings Humanistdygn.
 • 2009 Sekelskiftets modernitet: Heidenstam 150 år, Övralidsstiftelsens jubileumssymposium.
 • 2009 Nobelprisets kulturhistoria, Övralidsstiftelsens nationella seminarium.
 • 2010 Bildning – en stor sak Vetenskapsakademiens symposium om bildningsfrågan i Stockholm 25.9.
 • 2011 Nobel och hans pris. Övralidseftermiddagen.
 • 2011 Personhistoriens återkomst: Liver i ord och bild. Ett nationellt seminarium.
 • 2012 Vetenskapsakademien, forskning och kultur i Östergötland.
 • 2013 Sverige som modell och kulturellt laboratorium (Linköping).
 • 2013 Det mörka kulturarvet (Linköping).
 • 2013 Svensk kultur sedd utifrån. Övralidseftermiddagen.
 • 2013 Bilder av Sverige: Modell, laboratorium och experiment.
 • 2014 Borealisme : Première Université doctorale d'hiver franco-suédois 2014 vid Abisko naturvetenskapliga station.
 • 2015 The digital body and a digital world, Vetenskapsakademiens jubileumssymposium vid Linköpings universitet.
 • 2015 Platsens mystik. Övralidseftermiddagen 2015
 • 2015 Kreativa platser. Övralidsseminariet 2015
 • 2018 Stugsittare och vagabonder, Övralidseftermiddagen 5/10 2018
 • 2018 Stugsittare och vagabonder: Om skapandets villkor. Övralidsseminariet 2018.
 • 2018- Medansvarig för forskningsseminariet "Boréalisme" på Sorbonne, Etudes nordiques.

OFFENTLIGA FÖREDRAG OCH MEDIA (ex.)
Här några tämligen slumpmässigt utvalda offentliga föreläsningar av större slag:
 
Sten Lindroths minnesföreläsning 1987 Uppsala universitet, Idéhistoriska föreningens årsmöte 1990; föreläsningar vid samtliga Humanistdygn i Linköping 1985– 2006; Bokens dag på Länsteatern i Linköping 1997; Uppsala universitets seminarier På spaning efter modernismen respektive På spaning efter en svensk identitet 1996 och 1997;  Introduktionsföreläsningar om ett universitets mening och historia för fil.fak. nya studenter vid Linköpings universitet 1996, 1997 och 1998; i Paris 1994 (”Réunion de scandinavistique français”); Stockholms universitet 1996 (”Idéhistoriens metodfrågor” respektive ”Drömmen om Europa”); Cityuniversitetet i Stockholm 1996 (”Svenskarna och fosterlandet”); vid Göteborgs universitet 1998 (”Idéhistoriens metodfrågor”); Högskolan i Malmö 1997 (”Den svenska modernismen); Filosoficirkeln i Lund 1998 ("Naturen, miljöfrågan och de intellektuella"); Populärvetenskapens historia och framtid, Stadsmuseet i Linköping 1999; Darwin – och Kerstin Ekman i temas Klassikerserie 1999; "Var framtiden bättre förr?: Om millenie– och sekelskiften i kritisk belysning", invigningsföreläsning på konferensen Ämnen– samband– utblickar, Stockholm 1999; ”Informationstekniken och den andliga stressen: Ett idéhistoriskt perspektiv”, inledning på De Folkhälsovetenskapliga dagarna i Linköping 2000; ”Den enkla konsten att förlora perspektivet: Bredbandspolitiken”, Stockholm 2000; ”Det goda samtalet”, Finansdepartementet 2000; ”Kunskap i Kunskapssamhället”, Öresundsregionens framtidsgrupp 2001...); ”Vad är en bildad människa?” (Östergötlands gymnasielärare, studiedag 2001); ”Vad är kunskap?” (Linköpings föreläsningsförening Ht 2001); ”Publicistiska drömmar och historielös nyhetsförmedling” (Publicistklubben i Östergötland 27.5 – 02); ”Faktoider och kunskapsbärare”, Filosofiska föreningen 7.10 – 02; ”Hur kan forskning om innovationssystem bidra till bättre fungerande innovationssystem?, VINNOVAs årskonferens i Stockholm 28.10 2002; ”Unika personligheter och slitstarka dilemman”, konferensen Med livet som insats: Om biografiskrivandet, Lunds universitet 8.11 2005; ”Var framtiden bättre förr”, Humanistiska förbunden i Motala, Jönköping, Kalmar och Eskilstuna 2005– 07; ”Vad är ett universitet?”, Föredrag för alla nyanställda vid LiU 2005; Nils Hasselskog: Humorist och humanist i Grönköping, Humanistiska förbundet i Alingsås 2006; Nittitalet återuppståndet?, Kungliga biblioteket 2006;  Makten över ordet, föreläsning och samtal med f kulturminister Bengt Göransson, ABF Stockholm 2006; "Uppfinnaren som ville bli författare, författaren som ville bli uppfinnare", om Nobel och Strindberg på Nobelmuseet i Stockholm 2006; "Att kommunicera kulturarv" föredrag vid RAÄs forskarsymposium 2007; Samtal med Kerstin Ekman om Herrarna i skogen, ABF Stockholm 2007; Arvet från Linné, Linköpings universitet 2007, Samtal med Bengt Göransson om min bok Livet – en stor sak, ABF Stockholm 2008, Var framtiden bättre förr?, Framtidsakademin i Uppsala 2008; Författarna och miljöfrågan: Från Strindberg till Kerstin Ekman, Kungl. Vetenskapsakademien och Sveriges televisions serie Kunskapens krona 2009; Jakten på faktoiderna, Lunds filosoficirkel 2009; Vad är en bildad människa?, Kungl. Vetenskapsakademien 2009; Två världsmedborgare: Martinson och Le Clézio: Martinsonsällskapets årsmöte i Klockrike; Verner sedd i Kates blick, Linköping 2009; 2010: Författare i maskinkulturens tidsålder: Martinsonsällskapets årsmöte i Jämshög; Vad är bildning?: Kungl. Vetenskapsakademien; Pojken på vinden, med Bengt Göransson på ABF Stockolm; Mot bättre vetande? Om faktoider, Linköpings föreläsningsförening 2011; Var framtiden bättre förr?, Uppsala universitet 2011; Konsten att vara modern, Folkuniversitetet 2011; Tvärvetenskap i praktiken, Södertörns högskola 2011; Författarna, tekniken och miljöfrågan, Mårbacka 2012; Heidenstam och det moderna, Strimman Linköpings universitet 2012; Källkritik som livshållning, Filosofiska föreningen vid Linköpings universitet 2013; Författare i rörelse,  ACSIS kulturstudiekonferens 2013  I rörelse; Svenskhet sedd utifrån: Sverige i omvärldens blick, Jönköping open 2014; Den gyllene generationen och kriget samt Världsmedboragre och världsmedborgardrömmar efter kriget: Två föredrag om första världskriget i svensk litteratur, Linköping 2014; Vardagsliv på resa och på Övralid: Kate Bangs nyupptäckta dagböcker, Motala stadsbibliotek 2015; Nobelpristagargenerationen, Karlfeldtsamfundets årsmöte i Vadstena; Vardagsliv på Övralid: Bangs borttappade berättelser, Missionskyrkan i Linköping, "Sverige – en fransk uppfinning"" i Norrköping och i Linköping 2016; "De svenska Nobelprisen i litteratur", Linköping 2017, "Bland resenärer och kosmopoliter", Kulturcafé Hässleholm,  "Sverigebilden utomlands" Vadstena föreläsningsförening 2018; 2019 håller jag 34 föredrag i anslutning till Ett hemligt liv från Uppsala i norr till Höganäs i söder, från Göteborg i väster till Stockholm i öster; "Livet i det antika Grekland" Norköpings stadsteater;

 • Tidningar. Var länge regelbunden medarbetare på Svenska Dagbladets kultursida och var sommaren 1998 redaktör för tidningens essäsida Samtider. Fast (var fjärde vecka) krönikör på ledarsidan i Östgöta-Correspondenten mellan åren 2004 och 2010 (Se Textarkiv).
 • Chefredaktör 1996–2002 för Vetenskapsrådets tidskrift Tvärsnitt (redaktör och beställare av artiklarna, skrev själv i varje nummer ledaren Synpunkt och en essä om kulturvetenskaplig forskning under rubriken Margen). Var från starten 2002 till nedläggningen Vetenskaplig medredaktör i tidningen Dagens forskning.
 • Radioserien "Öppen högskola", 10 program i P1 på temat Teknik och samhälle, medarbetare med föreläsningar i Värt att veta P1, t.ex. om Sten Selander, Lubbe Nordström, Nils Hasselskog, August Strindberg. Inledningsinlägget i serien "Kulturvetenskaperna i kunskapssamhället" i OBS Kulturkvarten våren – 99, Vad är bildning? Vetenskapsradion– Humaniora v.2 2001 och en del annat som program om Nobelprisets historia i P4 hösten -11,om Strindberg våen -11 eller Sten Selander i Vetenskapsradion hösten -12.
 • Utställningen ”Det går framåt! Ja framåt – åt helvete!: Teknikdebatt för 100 år sedan”, Strindbergsmuseet 16.11– 13.12 1991 om min avhandling Maskin och idyll: Teknik och pastorala ideal hos Strindberg och Heidenstam.
 • TV-serien Kunskapens krona: Vår natur i förvandling, SVT2, hösten 2008. Medverkade för KVA med föredraget Det går framåt, framåt – åt helvete! samt i paneldiskussion Om ett nytt naturbegrepp.
 • TV-serien Kunskapens krona: Den goda vetenskapen, Kunskapskanalen, hösten 2010. Medverkade för KVA med Bilden av Sverige.
 • Heidenstam och det moderna, Kunskapskanalen 2012.

 

Copyright © Martin Kylhammar 2006. Alla rättigheter förbehållna. Design av Erik Sandström